Công ty được trừ lương nhân viên trong trường hợp nào?

22

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty chỉ được phép trừ lương người lao động trong trong một số trường hợp nhất định. Nếu công ty trừ lương người lao động trái quy định thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. Vậy những trường hợp đó là gì? Mức phạt thế nào nếu công ty trừ lương trái quy định?

Mời bạn đọc cùng Công ty Luật PL Và Cộng Sự tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

1. CÔNG TY ĐƯỢC TRỪ LƯƠNG NHÂN VIÊN TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Căn cứ Điều 102, 129 Bộ luật Lao động 2019, công ty chỉ được phép khấu trừ lương nhân viên trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người lao động làm hư hỏng các trang thiết bị, dụng cụ hoặc có hành vi khác gây ảnh hưởng thiệt hại về mặt tài sản.

Lưu ý: Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hàng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 Bộ luật Lao động 2019.

Mức khấu trừ tiền lương hàng tháng không được quá 30% tiền lương thực trả hàng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp 2: Người lao động làm mất dụng cụ, các trang thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động bàn giao.

Trường hợp 3: Người lao động tiêu hao vật tư vượt quá với định mức cho phép.

Lưu ý: Người lao động không phải bồi thường trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

2. MỨC XỬ PHẠT CHO HÀNH VI TRỪ LƯƠNG TRÁI QUY ĐỊNH.

Ngoại trừ các trường hợp được phép khấu trừ lương nêu trên, công ty có hành vi trừ lương người lao động trái quy định có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng, đồng thời công ty phải trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động (theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

____________________________________________________________________________________

Bài viết căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm viết bài và có thể không còn phù hợp tại thời điểm Quý khách đọc bài viết này do quy định pháp luật có sự thay đổi. Do vậy, bài viết chỉ có giá trị tham khảo.