Người sử dụng lao động được phép trừ lương người lao động trong trường hợp nào?

1
Người sử dụng lao động được phép trừ lương người lao động trong trường hợp nào