Thủ tục để người lao động nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

49

Ngày 01/10/2021 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, trong đó, có hướng dẫn trình tự, thủ tục để người lao động nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Cụ thể:

  • ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC HỖ TRỢ VUI LÒNG XEM: TẠI ĐÂY

A. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan BHXH sẽ gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động (theo Mẫu số 01 – ban hành kèm Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg) và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

a) Người sử dụng lao động thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến:
  • Công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có);
  • Lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đầy đủ và những người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ (theo Mẫu số 02ban hành kèm Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg) đến cơ quan BHXH.
  • Bước 2: Trường hợp có sự điều chỉnh thông tin người lao động, lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh (theo Mẫu số 03 – ban hành kèm Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg), kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, gửi đến cơ quan BHXH, chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.

b) Người lao động thực hiện các bước sau:

Đối chiếu và kiểm tra các thông tin khi nhận được danh sách từ người sử dụng lao động; trường hợp có thông tin chưa đúng hoặc cần bổ sung thì thông báo và cung cấp tài liệu chứng minh thông tin điều chỉnh để xác định thông tin chính thức cho người sử dụng lao động.

***Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

***Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

***Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý:

Sau ngày 30/11/2021, người lao động vẫn chưa nhận được hỗ trợ thì người lao động thực hiện theo quy định Mục 2 dưới đây.

2. Trường hợp người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ (theo Mẫu số 04 – ban hành kèm Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg). Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

***Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào 31/12/2021.

***Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

***Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

B. HÌNH THỨC THỰC HIỆN:

1. Trực tuyến thông qua:

https://baohiemxahoi.gov.vn/dich-vu-cong/Pages/default.aspx

  • Hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng BHXH số (VssID).

2. Thông qua dịch vụ bưu chính.

3. Trực tiếp: tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

TẢI VỀ các biểu mẫu: TẠI ĐÂY

♦ YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.