Tự ý bán tài sản thế chấp và những hậu quả pháp lý

11

Theo các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS) tại Điều 320 và Điều 321 thì bên thế chấp chỉ được quyền bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Tài sản thế chấp là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, bên thế chấp có quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, và số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.
  • Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận;
  • Trường hợp tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh thì bên thế chấp được quyền bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Như vậy, ngoài các trường hợp nêu trên đây thì bên thế chấp tài sản sẽ không được quyền bán tài sản thế chấp.

Vậy, trường hợp bên thế chấp vẫn vi phạm quy định này thì xử lý thế nào?

  • Thứ nhất, giao dịch mua bán tài sản thế chấp bị vô hiệu nếu bên thế chấp vi phạm quy định về việc tự ý bán tài sản thế chấp không thuộc trường hợp được pháp luật cho phép như nêu trên đây. Khi đó, bên nhận thế chấp có quyền yêu cầu bên thế chấp hoặc bên thứ ba đang giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp để xử lý tài sản theo quy định tại Điều 323 của BLDS.
  • Thứ hai, việc tự ý bán tài sản thế chấp trái với quy định nêu trên nếu gây ra thiệt hại cho bên nhận thế chấp thì bên thế chấp phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Bài viết căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm viết bài và có thể không còn phù hợp tại thời điểm Quý khách đọc bài viết này do quy định pháp luật có sự thay đổi. Do vậy, bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

♦ YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.